Κτήρια – Χώροι

  • Σύνταξη σύνοψης (brief) βασικής φιλοσοφίας, λειτουργιών, προδιαγραφών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του νέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη. Ενεργή συμμετοχή και παρεμβάσεις στο σχεδιασμό του, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο «Atelier Jean Nouvel» (Γαλλία). Επεμβάσεις σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και αλλαγές κατά 80% των αρχικών σχεδίων.
  • Εξασφάλιση των άμεσα αναγκαίων χώρων (1500 τ.μ), διαμόρφωση υφισταμένων, εγκατάσταση συστημάτων κινητών ραφιών και αντικλεπτικής προστασίας στα 5 παραρτήματα,καθώς και γραφείων για την εγκατάσταση του νέου προσωπικού.

Αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται στις Ετήσιες Εκθέσεις του Διευθυντή Βιβλιοθήκης ανηρτημένες στη διεύθυνση:

 

http://library.ucy.ac.cy/general_info/geninf_report_gr.htm.

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2012_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2011_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2010_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2009_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2008_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2007_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2005_2006_gr.doc

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2004_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2003_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport_2002_gr.pdf

http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/dirreport99-00_gr.pdf