Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

  • Δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος και μηχανισμών διά βίου εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης, σε τρεις άξονες:

Καθιέρωση διαδικασιών συνεχιζόμενης αλληλο-εκπαίδευσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Πραγματοποίηση 100 εσωτερικών σεμιναρίων με συμμετοχή όλου του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

500 συμμετοχές του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε αποστολές σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδεςκαι τεχνικές επισκέψεις στο εξωτερικό και στην Κύπρο.

Υποστήριξη της διά βίου μάθησης και ενίσχυση των σπουδών του προσωπικού στην Επιστήμη Πληροφόρησης με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση 15-25% ετησίως του προσωπικού.Στην περίοδο 2000-2013: 5 υποτροφίες του Πανεπιστημίου Κύπρου για εξ αποστάσεως απόκτηση πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας Επιστήμης Πληροφόρησης, 2 για μεταπτυχιακά, 8 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, 2 διδακτορικά. Αύγουστος 2013: σπουδές 15 άτομα.

  • Ετήσια αξιολόγηση 50+ατόμων του προσωπικού της Βιβλιοθήκης επί 13 χρόνια.Βαθμολόγηση επίτευξης προκαθορισμένων και συμπεφωνημένων στόχων, στοχοθεσία επομένου έτους. Οι ετήσιες βαθμολογίες λαμβάνονται υπόψη σε προαγωγές/προσλήψεις.
  • Ανατροφοδότηση προσωπικού 3600. Αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού συστήματος από συναδέλφους-συνεργάτες-Προϊσταμένους-υφισταμένους κάθε μέλους του προσωπικού του Διευθυντή Βιβλιοθήκης συμπεριλαμβανομένου (2011 και 2012).
  • Πρόσκληση ειδικού επιστήμονα από το SUNY/ΗΠΑ μέσω υποτροφίας (seniorscholarship) από τοΊδρυμαFulbright για εκπαίδευση του προσωπικού και δημιουργία Τμήματος Βιβλιογραφικής Υποστήριξης, σε δύο φάσεις: 45 ημερών και έξη μηνών.
  • Διοργάνωση σειράς σεμιναρίων από εμπειρογνώμονες και επιστημονικό προσωπικό του χώρου της επιστημονικής πληροφόρησης, συνεργασία με οργανισμούς ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, τεχνολογικών φορέων (ενδεικτικά: ISI, EDS, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων TEI Θεσσαλονίκης, ΕΚΤ, CYS, EBSCO, SPRINGER, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, MCB, PROQUEST, SUNY, κλπ.)
  • Συστηματικές αποστολές μελών προσωπικού σε Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής προσωπικού (Leonardo, Erasmus, Santander) και συνεδρίων.ενδεικτικά: Aarhus, Milan, Gothenburg, Budapest, Melbourne,Adelaide, Vienna, Cornell. Rome, Pizza, Prague, Madrid, Lisbon, London, Barcelona, Dublin, Copenhagen, Brussels, Ghant, Graz, Linz,Tartu, Geneva, London, Warsaw, Toulouse, Uppsala, Paris, Nice,Κωνσταντινούπολη,κλπ.)