Κύριες δραστηριότητες

  • Σύνταξη Σχεδίου Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 2004-2006 και 2009-2011. Στα Σχέδια καθορίζονται οι στόχοι της Βιβλιοθήκης για τις τριετίες και οι προϋποθέσεις για εκπλήρωσή τους, λαμβανομένων υπ’ όψιν των προσανατολισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου, των υφιστάμενων συνθηκών και των διεθνών τάσεων στον χώρο της επιστημονικής επικοινωνίας. http://library.ucy.ac.cy/lib_gr/plan_development_2004-6_gr.pdfhttp://library.ucy.ac.cy/lib_gr/library_strategic_plan_2009_11.pdf
  • Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy), ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω web,δημιουργία «μηχανισμού» από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για το σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση 700+δυναμικών ιστοσελίδων στην ελληνική γλώσσα και ισάριθμων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.
  • Οργάνωση και ολοκλήρωση της αναδρομικής καταλογογράφησης των 153.000 βιβλίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης (Μάης 2001-Δεκέμβρης 2005) (http://library.ucy.ac.cy/statistics/statcat1_gr.htm). Για το σκοπό αυτό σταδιακά προσελήφθησαν και εκπαιδεύτηκαν συνολικά 35 νέοι καταλογογράφοι, οι οποίοι στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του έργου, στελέχωσαν τις νεότερες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
  • Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αποθετηρίου (repository) ΛΗΚΥΘΟΣ (Λημματολόγιο Ηλεκτρονικών Κυπριακών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών) http://lekythos.lib.ucy.ac.cy/.
  • ΨηφιοποίησηΑρχείων και συλλογώνεγκατεστημέναστο αποθετήριο ΛΗΚΥΘΟΣ:

Ιστορία: Αρχείο Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, Αρχείο Βρετανού Στρατιωτικού, δείγμα από Αρχείο Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών αποτελούμενο από Αρχείο Παλαιών πολεμιστών – ΚΕΕ, Αρχείο Προφορικής παράδοσης, Λαογραφικό αρχείο.Η Κύπρος μέσα απο εικονογραφίες του 19ου αιώνα απο τη συλλογή της Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Προξενεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο 1835 – 1878,

Πολιτική: ΠροέδρωνΔημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, Σπύρου Κυπριανού (εκκρεμεί συμφωνία),Υπουργών Στέλλας Σουλιώτη, Κλαίρης Αγγελίδου.Η Βρετανία και η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, 1964-1967 Εφημερίδα Ελευθερία (επιστ. Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου Γεώργιος Καζαμίας).

Λογοτεχνία: Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα (ΕΛΙΑ), Αρχείο συγγραφέα Δώρου Άλαστου, εγκατάσταση ψηφιακής συλλογής του έργου «Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός: ο Βίκτωρ Ουγκώ στον Ελληνικό Κόσμο»(επιστημονική υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Κύπρου MayChehab),Χειρόγραφες αφιερώσεις στη συλλογή βιβλίων του ζεύγους Μιλλιέξ,

Γλωσσολογία: Εγκατάσταση λεξικολογικής βάσης δεδομλένων Κυπριακής Διαλέκτουhttp://lexcy.library.ucy.ac.cy/(επιστημονικός υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Κύπρου Μαριάννα Κατσογιάννου)

Καλές τέχνες: Αρχείο του ζωγράφου Ανδρέα Κάραγιαν, του αρχιτέκτονα Αλέξη Θεοδοσιάδη, έργα του ζωγράφου Τηλέμαχου Κάνθου

Αρχαιολογία: Περιοδικό ArchaeologiaCypria (Κυπριακή Αρχαιολογία),

Βιβλιοθηκονομία. Επιστήμη πληροφόρησης: EλληνικήBIβλιοθηκονομικήBAση (ΕΒΙΒΑ)

Σπάνιο υλικό και παλαίτυπα ΒΠΚ: Βιβλία τυπωμένα στην Κύπρο από το 1869

ΕΝΔΟ (ενδοπανεπιστημιακήερευνητική παραγωγή) Πανεπιστημίου Κύπρου, Κυπριακά διδακτορικά, Μεταπτυχιακές διατριβές,Ερευνητική παραγωγή εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, , κλπ.

  • Δημιουργία Κέντρου Δεδομένων (DataCentre) στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Αγορά και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης εικονικού περιβάλλοντος (virtualservers) 25 TerraBytes, κόστους 128.000€ αποκλειστικά από έσοδα της Βιβλιοθήκης (2011). Εγκατάσταση ψηφιακών συλλογών ανοικτής πρόσβασης.
  • Ίδρυση «Συνδέσμου Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2006). Καταμερισμός πόρων (resourcesharing) εξασφάλιση 30 βάσεων δεδομένων της CambridgeScientificAbstracts για τα νέα Πανεπιστήμια, 12 βάσεων δεδομένων της EBSCO, INSPEC, WILEYe-books, SAFARI κλπ.Διεύρυνση με ένταξη (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Ινστιτούτου, Νευρολογίας και Γενετικής, Κυπριακής Βιβλιοθήκης κλπ.).
  • Ίδρυση Κοινοπραξίας Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2012- ) συνεργασία επτά Πανεπιστημίων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οργάνωσησυμφωνιώνμε 15+ εκδότεςηλεκτρονικώνπηγών (περιοδικών, βάσεωνδεδομένων):Association for Computing Machinery (ACM), American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Cambridge University Press (CUP), ELSEVIER, EMERALD, GROVE, Institute of Physics (IOP), Oxford University Press (OUP), Oxford Reference Online (ORO), SAGE, SPRINGER, Taylor & Francis, Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Wiley.