Κεφάλαια σε βιβλία ή άρθρα σε σύμμεικτους τόμους

 

2. Φίλιππος Τσιμπόγλου «Μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια συστημική προσέγγιση», Τεκμήριον, (6), 29-97, 2006, ISSN 1108.2704.

Το άρθρο αποσκοπεί στη δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptualmodel) ενός «Συστήματος Συνεργασίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Ακολουθεί μια συστημική προσέγγιση, κατά την οποία η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη εκλαμβάνεται ως ανοιχτό σύστημα ένσκοπων ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρά με αρκετά υποσυστήματα του περιβάλλοντος. Λόγω της ιδιαίτερης επίδρασης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στη φυσιογνωμία, το ρόλο και τις λειτουργίες των αναπτυσσόμενων υβριδικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εντοπίζονται οι ιδιαίτερες και μοναδικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή πληροφορία ως άυλο αγαθό. Μέσα από τη διερεύνηση των ιστορικών και τεχνολογικών σταδίων ανάπτυξης των Αμερικανικών και Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους και επιχειρείται η ερμηνεία της εξέλιξης των συνεργατικών σχημάτων τους. Ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου Παραδείγματος επιστημονικής επικοινωνίας, τα οποία ενσωματώνονται στα λειτουργικά υποσυστήματα του υποδείγματος: Θεσμοθέτηση και διοικητική οργάνωση, Κοινόχρηστη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών, Κοινόχρηστη συλλογή βάσεων δεδομένων, Συλλογικός Κατάλογος, Διαρκείς Επιτροπές Καταλογογράφησης, Διαδανεισμός, Συντονισμένη δημιουργία Θεματικών Πυλών, Ανάπτυξη – συντονισμός τοπικών και θεματικών ηλεκτρονικών καταθετηρίων και ψηφιακών συλλογών, Ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες και εναλλακτικό υλικό για τυφλούς χρήστες, Κατάρτιση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκονόμων. Με βάση το υπόδειγμα, το Σύστημα Συνεργασίας θα είναι σε θέση να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις και δυνατότητες του ψηφιακού-δικτυακού περιβάλλοντος και να εξασφαλίζει στις βιβλιοθήκες τις δυνατότητες να προσφέρουν υπηρεσίες που δεν θα ήσαν σε θέση να προσφέρουν ενεργώντας μεμονωμένα.

 

Αναφορά από:

 

1.   Γιώργος Χριστοδούλου. 2007, «Πρόταση και παρουσίαση μοντέλου συνεργατικής καταλογογράφησης στα πλαίσια του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», Ανακοίνωση στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής & της μελλοντικής βιβλιοθήκης», ISBN 978-960-89969-0-8, Εκδόσεις Σταμούλη, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 1-3/10/2007, σελ. 707-723http://libconf2007.unipi.gr/images/1_OCTOBER/B_ROOM(PORTOKALI)/xristodoulou.doc

1. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: Από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης», συμβολή στον τιμητικό τόμο «Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη πληροφόρησης; Μελέτες προς τιμήν του Γ. Μ, Κακούρη», επιμέλεια Χρήστος Παπατσικουράκης, Ανέστης Σίτας, εκδόσεις Τυπωθήτω-Δαρδανός, Αθήνα, 2005, ISBN960-402-239-3.  σελ. 45-63.

Οι απαιτήσεις στο έργο του βιβλιοθηκονόμου, και εν τέλει του επιστήμονα πληροφόρησης, δεν είναι στατικές, έχουν προστεθεί νέες ανάγκες , νέες μέθοδοι και νέα εργαλεία οργάνωσης της γνώσης. Η συμβολή αναφέρεται στην ιστορικότητα των επαγγελμάτων και των ρόλων. Ξεκινά με το πιθανόν μέλλον του βιβλίου, διακρίνοντας τρεις διαστάσεις  του: περιεχόμενο, φορέα και συγκείμενα. Κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και περνάει σε μια εστίαση βασικών χαρακτηριστικών του βιβλίου κατά τεχνολογικά στάδια  για να καταλήξει σε μια παράθεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πληροφορίαςστο ψηφιακό περιβάλλον. Ολοκληρώνει με την επισήμανση των επιπτώσεων των αλλαγών στις τεχνολογίες πληροφόρησης στους ρόλους των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων που συνοψίζονται σε: πρόσβαση έναντι πρόσκτησης, συνεργασία έναντι αυτάρκειας, παροχή πληροφοριακής παιδείας και οργάνωση ενδο-ιδρυματικής γνώσης.