Μεταφράσεις Προτύπων ISO (international Standardisation Organisation)

 

2. Τεκμηρίωση – Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών”. Μετάφραση του: “International Standard ISO 2788. Documentation – Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri.”σελίδες116.
1. “Τεκμηρίωση – Θεματική ανάλυση υλικού: Μέθοδοι προσδιορισμού θεμάτων και επιλογής όρων ευρετηρίασης”. Μετάφραση του: “International Standard ISO 5963. Documentation – Methods for examining documents, determining their subjects and selecting indexing terms”. σελίδες20.
Οι μεταφράσεις χρησιμοποιήθηκαν ως έγγραφα εργασίας για την σύνταξη των ελληνικών προτύπων του ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) ΕΛΟΤ 1321 και ΕΛΟΤ 1312  αντίστοιχα.