Μέλος σε Επιτροπές

 

2008- Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης (Εθνικής)
2008- Member of the International Programme Committee of the conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries –  International Conference (QQML2009).
2005- Μέλος του ΔΣ του ΚέντρουΈρευνας και Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας,ΚΕ.ΤΕ.Σ.Ι. του ΣΙΜΑΕ (Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959)
2004- ΜέλοςτηςΕπιστημονικήςΕπιτροπήςτωνσυνεδρίωντηςUNICA(Universities of Capitals of Europe)«Scholarly communication”.
2003- Μέλος ΔΣ Κυπριακού Μουσείου Θεάτρου, εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου.
1995-1999 Συμβουλευτική επιτροπή (advisoryboard) του Οργανισμού TFPL για τις εκδόσεις WhoiswhoinInformationservices και “TheMultimediaYearbook”, υπεύθυνος για την Ελλάδα.
1988- 1995 Τεχνική Επιτροπή για την προτυποποίηση στην Τεκμηρίωση, Πληροφόρηση / Βιβλιοθηκονομία / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ22.
1991-1994 Ελληνικό Εστιακό Σημείο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τις Βιβλιοθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωπος του ΕΚΤ. Αντικείμενο η προ-αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων για το πρόγραμμα.
1992-1999 TIP/AGARD (Technical Information Panel / Advisory Group for Aerospace Research and Development),εθνικόςεμπειρογνώμων.

Από το 1997 μέλοςτουIMC/RTA(Information Management Committee / Research and Technology Agency), εθνικόςεμπειρογνώμων.