Συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης

 

  ·           «Αρίστευση με βάση το μοντέλο EFQM»CYTA, Λευκωσία, 12/2/2009

·           «Παρουσίαση του Μοντέλου αριστείας EFQM», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 5/1/22009

·           «Εργαστήρι Ανάπτυξης Ικανοτήτων καθοδήγησης» PricewaterhouseCoopers, Λευκωσία, 2/12/2008

·           EBSCOhost: Research Databases Training Session, EBSCO  Host, Λευκωσία 1/06/2008

·           “Ανάπτυξη αλληλεπιδρώντων πολυμέσων, Θεωρία και πρακτική”, Σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας, EXODUS ΑΕ.

·           Απόειδικότουδιαθέτη (host) ESA/IRS (EUROPEAN SPACE AGENCY / INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM). Αντικείμενο της εκπαίδευσης χρήση και ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών αναζήτησης με τη γλώσσα ερωταπόκρισης QUEST, στις βάσεις: CHEMABS, INSPEC, ABI/INFORM, COMPENDEX, NTIS, MATH, κλπ. Διάρκεια εκπαίδευσης μία εβδομάδα.

·           ΑπόειδικότηςDATACENTRALENHostcomputer (Δανία). Τεχνικές αναζήτησης στις τράπεζες δεδομένων EUROSTAT EEC. Διάρκεια μία εβδομάδα.

·           ΑπόειδικότουDIMDI (DeutschesInstitutfuerMedizinischeDokumentationundInformation) Koeln. ΑντικείμενοχρήσητηςγλώσσαςερωταπόκρισηςCCL (CommonCommandLanguage), tτεχνικέςστηνανάπτυξηστρατηγικώναναζήτησηςστιςβάσειςδεδομένων: MEDLINE, HEALTH, CAB, AGRIS, ISI (SOCIAL, MULTI, BIOMED), BIOSIS, TOXLINEκλπ. Διάρκεια δύο εβδομάδες.

·           Από ειδικό της EXCERPTA MEDICA. Θέμα: βάση δεδομένων EMBASE. Διάρκεια δύο εβδομάδες.

·           Από ειδικό της DERWENT βάσεις δεδομένων για  ευρεσιτεχνίες (patentdatabases) Διάρκεια μία εβδομάδα.

·           ΑπόειδικότουISI (InstituteforScientificInformation). Θέμα: Δομή, χρήση και δυνατότητες αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων των βάσεων δεδομένων του CitationIndex. Διάρκεια μία εβδομάδα.

·           Από ειδικό του IDRC (International Development Research Centre, Ottawa, Canada) στο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) και σύστημα ανάκτησης πληροφοριών MINISIS. Θέμα ο σχεδιασμός και η δημιουργία βάσεων δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη ιεραρχικών θησαυρών για χρήση online. Διάρκεια 4 εβδομάδες